Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, September 26, 2006
 
سلام ناصر جان !
این مدت در سفر بودم و این هم خود لابد بهانه ی خوبی است برای بد قولی کردن وننوشتن ! من اما در سفر ترجیح می دهم همه ی فرصت را به نیوشیدن هر آن چه در اطرافم می گذرد مصرف کنم ازتماشای پرواز ملخی تا هجوم ابرها بر بیکران ابی اسمان از تماشای موج و فوجی سار بر کشتزارو غافل نشوم از دقت در تماشای دستی که با کاسه ای حلبی که چه به وسواس اخرین قطره های آب گل آلود را به قصد نوشاندن به کام تشنه گوسپندان در گلوی کوزه جای می داد 0همه این ها را می توان درهضم ثانی و ثالث دو باره مرور کرد و این ذهن و ضمیر دهاتی چه فرصت فراوانی دارد در شلوغی شهر های شما برای این نشخوار دوباره ان تماشاها ! صفاهایی که من و باد و پیراهنم در گود و بلند این سرزمین داشته ایم در شلوغی هرم همه تابستان و تموز فرصتی است که هرگز آن را با نوشتن با همه لطافتش تاخت نخواهم زد اری فرصت فراوان است در این یک جا نشستن ها باز هم اگر این دودو بوق شهر بگذارد برایت خواهم نوشت اگر بگذارد !
قربانت
عباث!
Comments:
و من مسافرم ای باد های همواره...
مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید .
 
و من مسافرم ای باد های همواره...
مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید .
 
و من مسافرم ای باد های همواره...
مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید .
 
مرا سفر به کجا می برد ؟
کجا نشان قدم نا تمام خواهد ماند ؟
و بند کفش به انگشت های نرم فراغت گشوده خواهد شد ؟مرا سفر به کجا می برد ؟
 
! و بنويس. چرا كه سكوت آزادكوه را دوست ندارم. نگرانم مي كند اين سكوت. آري فقط بنويس. مهم نيست براي كه مي نويسي. مهم اين است كه مي نويسي
پايدار باشيد
 
اما از اون دهاتیای ناکس و زرنگی ها!! .... آخه پدر سوخته تو که هم نون
شهر و میخوری هم باد بیابونو! .. واسه هیچ کدومشونم که قربونش برم کار نمی کنی و دم به تله هیچ بنی بشری نمیدی
!!
:))

اما جان ِ عباس بخاطر این احسان جانم که شده بنویس!! ... هلاکته بچه
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home