Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, July 21, 2009
 


MINYATOUR IRANI !! photo by abbas jafari
(7) comments
 
يوز يوز !
دوربين بدست از پشت جيپ پايين مي پرم ،از ميان طاغزارماده يوزي بيرون ميجهد و بدنبالش توله اي سعي در رسانيدن خويش به مادر دارد شيب تند را پي مي گيرد برقي است پنداري كه مي جهد به همراه رعد غرشش مادرانه و آمرانه كه حكم مي كند تا توله اش را با خود بدنبال بر كشد هر كداممان از سويي دوربين بدست مي دويم ، محيط بان دستمال خيسش را مي اندازد و بدنبال دوربين به سمت ماشيم مي دود حميد بدرون ماشين مي پرد ، يوز به سمت جنوب شتاب مي گيرد با توله اي بدنبالش . اما ماده يوز تاملي ميكند و جيغي ميكشد و به سمت شرق مي نگرد رد نگاهش را دنبال ميكنم، توله دومي از زير طاغي ها بيرون دويده است اما اشتباهي به سمت شرق مي دود . حميد حالا با جيپ رسيده است و من نگران از گم كردن توله دوم بر بلنداي جيپ جاي ميگيرم و رد توله يوز را تعقيب مي كنم در دويست متري ما توله يوز تلاش ميكند تا خود را به زير بوته غيچي فرو برده و پنهان كند. از جيپ پايين ميريزيم وارام به سمت قيچ گام بر مي داريم توله يوز خسته و ترسيده اكنون درست در يك متري ما مي غرد! و دندان نشان مي دهد . تلاشي از روي غريزه براي ترساندن ما .ترجيح مي دهيم براي دمي تنهايش بگذاريم تا ارام بگيرد . تلاش ميكنيم تا عكسي از او بگيريم اما هر بار كه دوربين را بسمتش ميگيريم با تمام توانايي اش مي غرد نه از روي عجز كه از روي قدرت . همه تلاشش را مي كند تا ما رااز دندان هاي تازه درآمده اش بترساند و چه اصراري هم در اين كار دارد . پيشنهاد مي دهند تا بر بلنداي تپه رو برو بايستيم وا تعقيب كنيم كه مادر بدنبال توله مي ايد يا توله به دنبال مادر مي رود اما حسن محيط بانمان مي گويد امكان دارد ما را ببيند و پيش نيايد و از طرفي هم توله يوز در تنهايي طعمه ديگران شود بهتر است منطقه را ترك كنيم ،پيشنهادش منطقي تر است قرار است كه راه بيافتيم
- پس بگذار يك بار ديگر تماشايت كنم مينياتور غران من !
- تماشايش ميكنيم هنوز ترس در جانش خانه دارد لاغر است يالش بلند است و دست و پايش كشيده به اندازه گربه بالغي است، با حدسي كه ميزنيم كمتر از سه ماه عمر دارد و آنچنان ظريف كه از چند متري در ميان غيچ گم شده است . محل پنهان شدنش در ميان بوته ها را باجي پي اس علامت گذاري ميكنيم و به محلي كه اول بار او و مادرش را ديده ايم باز مي گرديم و ان جا را هم ثبت مي كنيم اين بدرد كار كارشناسان پروژه يوز خواهد خورد عجب جايي خوابيده بود اين ماده يوز .درست آن جا كه چند طاغ سر به هم آورده بودند گودالي بود اكنده از خاك نرم و خاشاك و به دوراز تابيدن تيغ افتاب، يوز آن را يافته و دران غلطيده بود كه ما رسيده بوديم و آرامش آبي اش را بر آشوبيده بوديم .
عباث
بريده اي از مقال روز تموز و يوز
گزارشي از عكاسي از توله يوز هاي كوير توران
(10) comments

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home