Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, July 09, 2006
 
قفس قفس اين قفس...
قفس قفس اين قفس اين قفس...
پرنده


در خواب‌اش از ياد مي‌بَرَد
من اما در خواب مي‌بينم‌اش،
که خود


به بيداری
نقشي به کمال‌ام


از قفس.

از ما دو


کدام؟ ــ
تو که زندان‌ات تو را زمزمه مي‌کنديا من
که غريو ِ خود را نيز


نمي‌شنوم؟
تو که زندان‌ات مرا غريو مي‌کشد،يا من
که زمزمه‌ی تو


در اين بهاران‌ام
مجال ِ باغ و دماغ ِ سبزه‌زار نمي‌دهد؟ ــ
از ما دو


کدام؟

قفس اين زمزمه اين غريواين بهاران اين قفس اين قفس اين قفس ای امان!
۲۲ فروردين ِ ۱۳۷۴
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home