Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, October 10, 2005
 

chashm!
Photo by Abbas Jafari

قفس

قفس اين قفس اين قفس...

پرنده


در خواب‌اش از ياد مي‌بَرَد
من اما در خواب مي‌بينم‌اش،
که خود


به بيداری

نقشي به کمال‌ام


از قفس.از ما دو


کدام؟ ــ
تو که زندان‌ات تو را زمزمه مي‌کند يا من
که غريو ِ خود را نيز


نمي‌شنوم؟
تو که زندان‌ات مرا غريو مي‌کشد،يا من
که زمزمه‌ی تو


در اين بهاران‌ام
مجال ِ باغ و دماغ ِ سبزه‌زار نمي‌دهد؟ ــ

از ما دو


کدام؟قفس اين زمزمه اين غريواين بهاران اين قفس اين قفس اين قفس ای امان!

شاملو
در آستانه
Comments:
سلام
اقا وبت دمحشره. مخصوصا عکساش
بهت دلینک می دم
 
این قدر چوس ناله نکن و روشنفکر بازی در نیار. هرچه از این و اون قرض بگیری باز همین آدم حقیری که هستی می مانی.
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home