Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Wednesday, January 15, 2003
 
.......از راه نرسيده باز باز خواهم گشت، باز خواهيم گشت و چه خوش است اين دل تنگي مدام اين دل دل زدن از براي رفتن و اين نماندن هميشه که کاش هميشگي باد .
.....هنوز باز نگشته ام و تا باز نگردم نوشتن نخواهم توانست ،پس به درنگي به نگاهي به نظري ميهمانتان مي کنم چه ميتوانم کرد ؟
برايتان چند تا از لحظه هاي رنگي آن دور ها را قاب گرفته ام تا دل تنهايي تان تازه شود.

نمي دانم کوير که هستم دلم براي کوه تنگ ميشود و در کوهستان که هستم براي کوير دل دل مي زنم . اما فردا ميروم ميانکاله براي تماشاي قو ها و غاز ها و مرغابي ها .راستي سال قبل يک حواصيل پير قول داد تا زمستان امسال که برگردد پرواز را يادم دهد خدا کند که فراموش نکرده باشد چه ميشود کرد با پيري و فراموشي !!!

عباس
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home