Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, November 11, 2002
 
اينهم براي سال جهاني کوه هــــــــــــــــــــــا!


{رابطه کوهنورد با کوه هايش جز اسرار دروني خود اوست . پيچيدگي ها و عمق دره ها ياد آور ذهن و ضمير انساني است .

هر کس در اين بلندي ها پي چيزي است که فقط خود او مي داند.
وسوسه رسيدن به بلنداي کوه هاي سپيد چيزي نيست که در حيطه جغرافيايي خاص و مرز بندي هاي متداول گنجانده شود چرا که کوه ها از آن همه انسان هاست }


سال جهاني کوه ها دارد به آخر مي رسد انشاء الله ! دوباره باز کوه ها ازياد ميروند و فقط ميمانند براي برخي که بي سروصدا از شانه هاي سردش بالا بروند تا دل تنهائي شا ن تازه شود آن هايي که در شهر ميان آن همه حرف و سمينار و سخن خفقان گرفتند و اصلا به روشان نياوردند که با اين مقوله رفاقت دارند !و ميدان را باز گذاشتند براي حرفه اي ها !!!
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home