Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Saturday, November 02, 2002
 
دنيا از اين بالا

به صحرا مي ماند ......

اما از آن پايين

و در واقعيت

زندگي بيشتر شبيه به

صحراســــت!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزاحم شما شدم

مي دانم

تنها چراغ را روشن ميکنم

گل ها را در گلدان ميگذارم

پنجره را باز ميکنم

وبعد ميـــــــــــــــروم!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دور ها

دور هـــــــــــــا

مي آيــــــــــــــي

و فقط يک چيز

يک چيز کوچـــــــــــک

در زندگي من جا به جــــا مي شود

اين که ديگر بدون تو

در هيچ کجـــــا نيستم!از نامه هاي جواني

نوشته سنت اگزوپري
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home