Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Friday, November 08, 2002
 
اراده مند ترين کوهنورد سوئد بدليل سقوط از يک صخره بيست متري درگذشت!

بنا به اخبار رسيده گوران کروپ کوهنورد سرسخت و اراده مند سوئدي چند روز پيش درحين صعود از يک صخره در کوه هاي سياتل امريکا سقوط کرد و کشته شد . اين حادثه به دليل باز شدن دهانه کارابين آخرين حمايت مياني و زيپ شدن مابقي حمايت مياني ها اتفاق افتاد ..
براي ياد اور ي بايستي گفت اين کوهنورد چند سال پيش با يک دوچرخه برنامه اصلي اش را از منزلش آغاز کرد و پس از عبور از کشور هاي مختلف با دوچرخه خودش را به کمپ اصلي اورست رساند و از آنجا بار شخصي اش را به دوش کشيد و به قله اورست صعود کرد .نکته جالبتر اينکه کروپ در بازگشت نيز تمامي مسير را بادوچرخه از جيري در کاتماندو تا منزلش در سوئد رکاب زد !
منبع خبر :کوهنوردان سوئد
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home