Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, June 30, 2009
 
هدف شعر تغییر بنیادی جهان است و درست به همین علت هر حکومتی به خودش حق می‌دهد شاعر را عنصری ناباب و خطرناک تلقی کند اهل سیاست به قداست زندگی نمی‌اندیشد بل‌که زندگان را تنها به مصادر و وسایلی ارزیابی می‌کند که عندالاقتضا باید بی‌درنگ قربانی پیروزی او شود و ای بسا به همین دلیل است که باید قبول کرد در جهان هیچ چیز، شرط هیچ چیز نیست و در دنیای بی‌قانونی که اداره و هدایتش به دست اوباش و دیوانگان افتاده، هنر چیزی است در حد تنقلات و از آن امید نجات بخشیدن نمی‌توان داشت.

احمد شاملو
Comments:
شعر رهایی است
نجات است و آزادی
تردیدی است که سراتجام به یقین می گراید و
گلوله ای که به انجام کار شلیک می شود

شاملو.
 
نکته به جایی بود و عکس بسیار زیبایی...دلم واسه خودم و خودت و خودش تنگ شده! :(
 
اما پیوسته در تاریخ ساعتی فرا میرسد که در آن، آنکه جرئت کند و بگوید دو دو تا چهار تا میشود مجازاتش مرگ است.معلم این را خوب میداند .مسئله این نیست که بدانیم چه پاداش یا مجازاتی در انتظار این استدلال است،مسئله اینست که بدانیم دودوتا چهار تا میشود آری یا نه؟برای آن عده از همشهریان ما که جانشان را به خطر انداخته بودند این مسئله مطرح بود که آنها غرق در طاعون بودند..(آری یا نه؟) و باید با آن میجنگیدند(آری یا نه؟)... طاعون آلبر کامو
 
اما پیوسته در تاریخ ساعتی فرا میرسد که در آن، آنکه جرئت کند و بگوید دو دو تا چهار تا میشود مجازاتش مرگ است.معلم این را خوب میداند .مسئله این نیست که بدانیم چه پاداش یا مجازاتی در انتظار این استدلال است،مسئله اینست که بدانیم دودوتا چهار تا میشود آری یا نه؟برای آن عده از همشهریان ما که جانشان را به خطر انداخته بودند این مسئله مطرح بود که آنها غرق در طاعون بودند..(آری یا نه؟) و باید با آن میجنگیدند(آری یا نه؟)... طاعون آلبر کامو
 
سلام
شعر خیلی قشنگو جالبی بود
اتفاقا همین دو روز پیش که با آقای نقوی( دایی رسول) و فرضی برای یه سری کارها رفته بودیم سرچال، ذکر خیر شما و دست به قلم زیباتون بود
 
what a picture!!!
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home