Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, June 03, 2007
 
از سر کوه های بلند تا اعماق دره های مغموم هر جا سر بالا میروی یا که سرازیر میشوی ادمیان در تکاپویند .خرد و کلان .کلانتر و رعیت . دارا و ندار همه در جستجوی رسیدن در یافتن خردک شرری از چیزی که زنده ماندن را بشاید در بدر دنبال زنده گی واین گونه زنده اند و روز گار بر مدار خویش می گذرد با باد و علف!
عباث
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home