Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, May 01, 2007
 

ِDASHT ! photo : abbas jafari
Comments:
دشت بايد شد و خواند!؛
 
با عرض معذرت از آقای جعفری جهت گذاشتن این پیام که ربطی به فضا وبلاگشان ندارد----------
برای کلاغها (فرامرز نصیری ) :(کوهنوردی علمی)! جناب نصيری!!! می شه تعريف کنيد : سابقه درخشان گذشته خود ا فراموش کرديد ؟
اون روزها که در کنار همسرت با دوست دخترت تو کوها می چرخيدی و زن بدبختت زار زار گريه می کرد يادت رفته !! اون روزها که دوربين ح-م را دزديدی اون دوربين بعد ها در دست تو ديده شد !!
اون روزی که چادر باشگاه را گفتی در ماشين جا گذاشتی ولی بعد ها در برنامه ات ازش استفاده کردی !! يا خيلی چيزهای ديگه که عفت کلام اجازه نميده بيان کنم . ممکنه کسانی مثل فرشيد فاريابی يا برج سينا يا کوهنوشت ... تو را نشناسند ولی تو هيولای بيمار سالهاست که شناخته شده ای و کوهنوردی برای تو بازيچه ای بيش نيست و از کنار کوهنوردی هميشه کثيف ترين کارها را کردی !! تو و نقد ؟ تو و تحليل ؟ اين کلمات خيلی از حد و اندازه تو فراتر است و آرزو می کنم هيچ دختر و پسری از سادگی در دام تو نيفتند .. امثال خيلی از بچه های باشگاه دماوند که مشمئز کننده ترين سالهای کوهنورديشون را سالهايی می دانند که با تو برنامه می رفتند و هميشه در حین صعود ساعتها پی نخود سياه فرستاده می شدند تا خلوت عاشقانه ات به هم نخورد . شرم بر تو باد
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home