Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, June 25, 2006
 
بازگشته م !. خسته .ناشاد از بازگشتن. گذشتن و گذاشتن همه آن ثروت بی کرانی که مرا بود افق هایی به پهنای همه ی گشادگی دستانم و هوایی که با همه صورتم می پرستیدمش.. گوش هایم چه ثروتمند بود از سکوت و زمزمه ! و ذهنی که به هیچ آویخته بود در سر بالایی های سختون و صخره . چوپان بیسواد از همه ی اساتید ی که میشناختم علف را بهتر می فهمید و سگش طول موج مهربانی را فوت آب بود و بز ها خوب می دانستند که سمت آفتاب برامد کوه چه چشمه هایی دارد . دوغ مشک عطشی را می نشاند که در میان آن همه لوله وسد ترک ترک شده بود....... . یاغی کوهستان های دوردست با آن تفنگ سردش اما چه مهربان بود!
عباث!
Comments:
آقاي جعفري سلام ... خسته نباشيد از سفر ... ملك منصورخان صولت الدوله قشقايي آخرين پسر اسماعيل خان صولت الدوله قشقايي بزرگ ايل و برادر مرحومان ناصرخان و خسرو خان قشقايي در تهران درگذشت ... مي دانم كه در باره ايل قشقايي گفتني زياد داري ... خواهش مي كنم به ياد بود رشادتهاي خاندان صولت الدله مطلبي در اينباره بنويسي ... روحش شاد ...
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home