Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, November 08, 2005
 
نوشتن از سفر یعنی فاجعه آمیز ترین نوع روایت دیده ها و شنیده ها ی آنچه مسافر تماشا کرده است . به دشواری خود سفر! دشوار چونانکه گنگی بخواهد وصف وصال یار کند ! وبهانه هایی از این دست که مدادم گم شد ! یا که متجددانه! عذر بیاورم که که برنامه فارسی نویس کامپیوتر قراضه ی همراهم همراهی نکرد و نتیجه شد اینکه در طول سفر ای دریغ از نوشتن یک جمله !هر چند هزارهزار واژه به هنگام تماشا به ذهن هجوم می آورد اما به همان سرعت در خلسه و تماشای تصویری دیگر گم میشد و جایش را به واژه ای یا که جمله ای دیگر می داد و نتیجه این بهانه ها این که وصف حالی ننوشتیم و شد ایامی چند !!
فکر می کنم که بهترین جایگزین عذر این ننوشتن سر هم چسباندن چند پاره قیچی ازیاداشت های تصویری است که در سفر فراهم آورده ام به پیش تماشاتان . تا هم اینکه یعنی باز گشته ام از سفر و هم اینکه وعده به فردا ها شاید برای نوشتن . و شاید ننوشتن !!

عباث!
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home