Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Wednesday, February 23, 2005
 
برای همین بود که سفر کردن را دوست داشت آدم می توانست همیشه دوستان جدیدی پیدا کند بی آنکه مجبور باشد هر روز آنان را ببیند . هنگامی که ما دائما در اطراف خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می کنیم آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سر انجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن طوری که آنها انتظار دارند نباشیم از ما ناراضی میشوند هر کسی گمان می کند که دقیقا می داند که ما باید چگونه زندگی کنیم !!

بریده ای از کتاب کیمیاگر

عباث!
Comments:
نقل علی و کودک و خرما و رطب و روای تا همیشه تازه و برقراراست . به نظر تو اینطور نیست ؟
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home