Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, March 07, 2004
 
از مادران چه بگويم که مي زايند براي مردن! مادرش قبل از بارداري حسن در خواب ديده بود بچه اي را از بالاي کوه به آغوشش پرتاب کرده اند و او پس از 39 سال در ديواره اي بلند علم کوه جهان ما را ترک کرد و اينک چند روز است که از آن ارتفاع بالاي 3000 متري حاضر نيست پايين بيايد! به همراهان قبلي علم کوه ش گفته بوده است دوست دارد در علم بماند يک هفته است همان جاست! و اينک گلگميش وار بر دوشش مي کشند از يال هاي علم کوه به پايين مي آورندش و اما مرگش را نمي توانيم باور کنيم! نه ما مرگ هيچ عزيزي را که در راه آرمانش مي رود نمي توانيم باور کنيم! او تنها و غريبانه در کنار دو همراهش جهان ما را ترک کرده است در آن بالاي بالا! هم چنين کرده است پيوند مرگ و جاودانگي حديث زندگي اين بي رياي - سخت کوش و سخت گير اما صميمي -مهربان و جدي است.
و اما ما روزهاست بر گرد خانه اش و کتاب فروشي اش که همه مي دانند نماد فکر و فرهنگ جامعه قزويني است چون گردنبندي حلقه زده ايم تا بيايد و حال که خود با پاي خودش نمي آيد با کالبدش براي هميشه وداع کنيم و اما مکرر کنيم پيوند مرگ با جاودانگي را!
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home