Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Friday, February 20, 2004
 


sar e koohay e boland !
Photo: abbas jafari


برای همين است که با درک دقيق تر حقايق من خودکامگی خويش را در برابر اين از هم پاشيدگی ها علم مي کنم و مطلقا گوش به کسانی نمی دهم که از شيب های طبيعی با من سخن می گويند چون خيلی خوب می دانم که نشيب های طبيعی به تقسيم قدرت می انجامند و همه هم تراز می شوند . ولی من حکومت می کنم و انتخاب می کنم من نفس زندگی ام .سازمان می دهم . يخچال های عبور ناپذير برضد منابع مرداب ها می سازم . واهميتی ندارد اگر غوکان و وزغ ها قورقور بي عدالتی سر دهند . من انسان را از نو مجهز می کنم تا همچنان انسان بماند .
سنت اگزوپری
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home