Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, April 17, 2006
 

بعضی وقت ها یک گرامافون خاموش حتی نیاز به روشن کردن ندارد فقط بایستی نشست و تماشایش کرد چرا که خوب می دانی چه نغمه ها در خطوط روشن آن نهفته است .گوش دادن به سکوت یک ساز. به خاموشی های یک صفحه قدیمی با آوازی قدیمی تراز خود زمان!و این درست مثل تماشای دنیای خاموشی است که تنها با ترک لب های تو خواهد شکست . پس لطف تماشای بیابان به آن است که خلوتش را بر نیاشوبی خلوت و سکوتی که گاه برای یافتنش این روزها بایستی ازهزار دره و گریوه و دریا گذشت . چه غنیمتی است سکوت . و چه خوشتر است . شن و باد و ستاره !

آنچه در زیر می شنوید! سکوت اطراف بود به گاه تماشای بیابان های الرمول و وادی البدایر درنزدیکی مرز عمان. بشنوید !
عباث!
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home