Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, April 02, 2006
 
تماشا!

گفتمش: میبینی؟
گفت: آه آری عجب درخت گردوی بزرگی!
خاموش ماندم . می خواستم عقابی را آن بالا ها در آسمان نشانش دهم! گذشتیم. می گذرد!


عباث!
Comments:
مش قاسم دست ور دار. آخه که چی؟ می خوای بگی چون تو عقاب دیدی و امن درخت گردو از اون بنده خدا بهتری؟ یادت نره که همون نون به نرخ روز خوری هستی که یه روز به اسم پاسدار به خانم ها تذکر می داد:" روسریت را درست کن" و روز بعد کارنوال درویشانه راه می اندازی و عکس می گیری تا مردم باور منن که:" آ عجب رند وارسته ای است این عباث." و روز بعد چوس ناله می کنی که محیط زیست در خطر است!!!! من این آخوندک های نفهم را که حداقل یک رنگ هستند به توی قورباغه صفت ترجیح می دم.بدبختی وطن ما از مردانی مثل توی نامرد وارسته (وارفته)است
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home