Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Friday, February 17, 2006
 
آنچه این جا پیداست همان "هیچ "مجسم است معلق و آویخته از هیچ کجای آسمان به هیچ کجای زمین پس تاب میخورد میان شوراب و سراب . ذهن در بی در کجای ناپیدا به دنباله ی ردی می رود که بایستی بر شن افتاده باشد ولی امان از دست این شوباد که می چرخد و می تابد و با خود شن وشور را بر گرداب ناپیدای آسمان می کشاند تنوره میکشد و باز می گردد و باز دو باره باز ! و شب تا شب اینچنین بر سر لوت می گذرد و ما نیز پایی براه و دلی در دست هر گام این تلخه و شوراب را به حرمت خلوتای و خاموشی اش مزمزه می کنیم . چه زهر شیرینی است این بی خبری و خاموشی در غیبت آدمیان و..آدمیان !! .................

عباث!
بهمن 84
Comments:
یکی از کامنت نویسها به نکته جالبی اشاره کرده:" موضوع شرکت واحد چه ربطی به عباث جعفری داره؟"
باید به او بگویم البته که ربط داره , این خصلت عباث هست که هر طوری که بشه سر وصدا کنه و گرنه تو دست و پای بزرگترها گم می شه و دیگه کسی نمی بینتش.
بله و بی چشم و روی تا آنجا که شب را در مهمانی شام مقام معضم رهبری شرکت کنه و روز بعد عکس گنجی را بزنه.
حالا باز به گنجیو این آقا ی حقیر حتی از سر احمد شاه مسعود هم نگذشته و نشون داده که نه تنها نگران ایران هست بلکه جهانی فکر می کنه.
ضرری نداره یک سایت بی خطری که حداکثر 50 نفر هم خواننده نداره و یک عکس سیم خار دار و یک گل سرخ ؛ دست بر دار عباث , خیلی خطر می کنی. پهلوان پنبه.
این پهلوان من را یاد مقاله ای که سالهاپیش در روزنامه _فکر می کنم_ راه کارگر چا÷ شده بود ماندازه. اسم مقاله این بود: ویت کنگ های کافه نشین.
و این حال و روز روشنفکران این مرز و بوم هست. و البته همه ما همین هستیم ولی باز به خودمان که پز نمیدیم.
عباث بهتره که دیگه دیگران را مضحکه دستت نکنی و از استفاده ابزاری از گنجی, شاه مسعود , دانشجویان, شرکت واحد دست برداری.

10:07 AM
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home