Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, May 31, 2005
 
از پیرانشهر تا ایران شهر ! خم جاده ها. از پگاهی تا بیگاه . سحر تا شام وسایش چرخ بر تن زخمی جاده ها در زیر کورسوی چراغ کیلومتری که هزار هزار بار در سرگیجه چرخ و خاک چرخیده است و نمره انداخته است ! اندازه راه های نرفته را اما که می داند ؟ . کیلومتر های نرفته .غیر شمار و عقربه ساعتی که بیرحمانه هر لحظه ای از عمر را می دزدد! عمری را که که در تنگنای رخوتناک ثانیه های سکون گرد هم آورده ام . خواب شکسته . دستان بسته و چشمان گشاده و .....خیس و زبانی خشکیده و خشمی که لقمه می شود در گلویی بغض الود و سینه ای که گنجا ندارد
" تلخ همچون قرابه زهری فرصت از سر انگشتان خونین عصب می گذرد "
تماشای خاموش فقر برای تو که از سرزمین هیاهو می آیی . از سرزمین بلند گو ها و شعار ها و متینگ های انتخاب اصلح!!نام اندیشان و نان اندیشان چه فاصله ای می یابند درسرعت این عقربه شمارو جاده هایی که به هیچ ختم می شوند وهمه هستی می تواند لنگوته ای باشد که گاه بر سرو چشم برپیچی از خاکباد خاک فروشان این سرزمین مغموم ..................چه عمر ها که در این بیابان بر باد رفته در انتظار کسی که قرار است بیاید !!. رازهای این سرزمین خاک آلود چه به خیانت آغشته است و این مردم چه

صبورند . چه صبور مردمانی که ماییم
! عباث
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home