Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, April 24, 2005
 

JOGHRAFYAY SARGARDANI!!
اینجا جغرافیای سرگردانی بهشت بیکران من است ! چه روز ها سرگردان و تنها به بهانه یافتن این گنبد های نمک به شب کشانیده شد روز هایی پر از عطش ! عطش یافتن . و هر چه گشتن کمتر یافتن . آخر ما که نگاه مان آسمانی نبود ما فقط بر روی این زمین سرگردان بودیم اما سرگردان و تشنه فقط . نه خسته و غمگین . که در این بیکرانه ها آنچه راه ندارد غم است . و شادی بر لبهای تناس بسته از آن روست که در بیکرانگی این سرزمین مغضوب !!هنوز می توان جایی را یافت که از سیاستمداران و فروشندگان این خاک خوب !در آن خبری نباشد آری هنوز لایه های شور این بیابان به قدوم هیچ سیاستمدار بی وطنی آلوده نگشته تا مثل خاک سرخ هرمز! مثل شن عسلویه !!نمک آن را به جوال کنند و بفروشند
عباث.
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home