Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, April 26, 2004
 
کفش هايی خسته !خاک آلوده و پر شن ، کوله پشتی سنگين افتاده بر کناره ی در و من خاموش و سيراب بر روی صندلی راحتی اتاقم رها شده ام . سفر تمام شده است! و مگر سفر تمام می شود ؟ نه به گمانم! سفر هيچگاه به انتها نمي رسد . اين راه ها که من ديده ام همه به بی پايانی ها ختم می شوند و جاده ها چونان مدار کهکشان های پیچ در پیچ در هم تنيده اند . جاده ها و کوره راه ها اگر چه قرار است که به جايی ختم شوند اما آن نقطه پایان هم خود آغاز راهی به سوی مقصد ديگری است . اين کوره راه ها ، اين جاده ها ، اين راه های خاکی و شنی و آسفالته پهنه ای را به پهنه ای ديگر پيوند می دهند و اينچنين در ذهن و ضمير مسافر هراسی خفيف لانه می کند ، هراسی که نه از دغدغه گم شدن بل از آن روست که مسافر به تلخی يقين دارد که پيش از پیمودن راه های پايان ناپذير فرصت بودن به انتها می رسد، پس از آن حسی غريب از ناتمام ماندن راه ها و جاده ها در تنش جاری می شود و با خود می انديشد بايد سريع تر گذر کرد که فرصت ناجوانمردانه کوتاه است !!.

آنچه درپی مي آيد يادداشت هايی کوتاه برای ناميرا کردن لحظاتی است که روز های پیشین بر من گذشته است ! مجموعه يادداشت های آفريقای غربی را هنوز نتوانسته ام منظم کنم

عباث!

قله ابدالان
عکس از عباس جعفریروستای بلبر
عکس از عباس جعفری
کوچ
عکس از عباس جعفریبارانی
عکس از عباس جعفری


هورامان
عکس عباس جعفری

مادر
عکس : عباس جعفری


شبی بر فراز کوه عریان
عکس :عباس جعفری


مسافران دره
عکس : عباس جعفری

غروب
عکس عباس جعفری

درخت زندگی
عکس :عباس جعفری

تلاش
عکس : عباس جعفری!!حمایتچی
عکس عباس جعفری

ترکمن صحرا

Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home