Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Friday, September 19, 2003
 
بيــــــــــــــا!

آن بالا ها در بلند ترين جاي كوه.فراز همه صخره ها و سنگ ها و برف ها و برف ها . چيزي آن بالا ها . در آن بلندي ها هماره آدمي را به سوي خود مي خواند نغمه اي ندايي حسي به زير پوست . حس رسيدن به بالا ترين جا .بلند ترين صخره ها . آن بالا قصه ديگر مي شود . مي توان از آن جا شاهدي بود بر آنچه بر اين دره ها مي رود .يافتن از آن جا ساده تر است . مي توان آن سو را نيز از آن بلندي ها ديد .همان سو كه كوه ديواري بلند و سخت ديدارش را راه بسته است .پشت دشت را مي توان تماشا كرد و ذهن را رهانيد از يكسويه ديدن و يكسويه انديشيدن . پشت آن كوه شايد دريايي است .شايد دشتكي .!از روي آن بلندي از آخرين صخره شايد بتوان از زمين كند و به آسمان پريدو مگر نه كه در اساطير هميشه كوه ها حد فاصل بلين زمين و آسمان بوده اند نردبامي براي بازگشت آدمي .انسان هبوط كرده ؛درزمان سرآغاز در عصر پرديسي ايزدان به زمين مي آمدند و با آدميان آميزش داشتند آدميان به نوبه خود مي توانستند با بالا رفتن از كوه يا از درخت يا حتي بر بال پرندگان به آسمان روند ؛.
اكنون اگر راه آسمان بسته است راه كوه كه باز است پس هر آنكس را كه پايي راهوار است بايستي راه به بلندي ها بكشاند از پس تلاش براي بازگشت به آنجايي كه از آن فرو فتاده است ؛چوجه فاخته اي فرو افتاده از فراز آشيانه .آنكه دل به بلندي ها بسته است چونان شمن قبيله راز صعود را مي داند و راه آن را سبكبار بايستي بود . اما بي توشه نه .غوغايي به اندرون طبل ها درون تو مي كوبند. طبل سينه و جنگل خاموش .
جستن آغاز مي شود گامي از پي گامي ديگر . جهش . پريدن .با هر گام بال مي گشايي و بالاتر مي پري . بالاتر . بلند تر .بلند تر بالاتر . سرت به ماه مي رسد . هم برابر شده اي با همه كوه ها و قله ها . هم برابر با ؛ هوروپيـــــــــــك قله هاي ديگر رابه شيب نگاه بايستي ببيني . آن پايين؛ ماونزي .و آن دور تر ؛مــــــرو ؛و در ابي افق مونت كنيا ست كه سينه بر سينه ي ابر ها مي مالد .اين جا كوه آزادي است پس به آزادي رسيده اي رهايي.رهــــــــــــــــــــــا!


از دفتر سياه مشق هاي سبز !

!عباث
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home