Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, June 29, 2003
 


dareh! photo:abbas jafari
Tanhaei photo: abbas jafari


اي آواره ! كيستي ؟ مي بينمت كه براه خويش مي روي بي نكوهش چيزي .بي عشق به چيزي .با چشماني كه چيزي از آن نمي توان خواند .خيس و غمناك مي روي. همچون ژرفا سنجي كه از هر ژرفايي تشنه كام برامده باشد . او در آن اعماق به دنبال چه بوده است ؟
با سينه اي تهي از آه .بالبي كه تهوع خويش را فرو مي خورد با دستي كه به كندي چيزي را مي گيرد : تو كه اي و چه كرده اي ؟آرام بگير كه اين جا جايي است كه هر ميهماني را مي نوازد . خود را در اين جا تازه كن !هر كه خواهي باش : گو براي پذيرايي چه خوش مي داري ؟ چه تو را تازه مي كند ؟تنها بر زبان ببر .هر چه مرا باشد پيشكشت خواهم كرد !
تازه شدن ؟تازه شدن يعني چه ؟ آه اي فضول ! اين ها چيست كه مي گويي ..اما خواهشي دارم لطفا...
-چه؟ چه مي خواهي ؟ بگو ....
بگو ...
ـ نقابي ديگر بده مرا نقابي ديگر لطفا...

فراسوي نيك و بد
نيچه
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home